REGULAMIN KONKURSU „MAMO, WŁĄCZ W SOBIE SPOKÓJ”

REGULAMIN KONKURSU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Planet Partners Sp. z o.o.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu na FB na profilu https://www.facebook.com/mamowato/ w dniach 17.10.2018- 24.10.2018 do godziny 23:59.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 26.10.2018

 

2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona chociażby częściowo) i biorąc udział w konkursie jednocześnie wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w celach określonych w regulaminie oraz dokona akceptacji niniejszego regulaminu.
 2. Konkurs polega na przez uczestnika komentarza zawierającego odpowiedź na pytanie konkursowe pod wyznaczonym do tego zdjęciem wrzuconym na platformę Facebook. Przy czym komentarz musi stanowić odpowiedź na pytanie  „„jak rodzice
  mogą efektywnie wykorzystać czas, w którym małe dziecko śpi?”.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 26.10.2018, przez Jury w osobach
 • Patrycja Ptaszek www.mamowato.pl,
 • Magda Worytko Planet Partners 

Poprzez wybór trzech, w ocenie jury najbardziej interesujących, komentarzy.

 

3. NAGRODY

 

 1. Nagrodami w konkursie są 3 nianie elektroniczne marki VTech.
 2. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy Konkursu na koszt organizatora, w ciągu 3 dni roboczych od przesłania danych przez Laureatów.
 3. Autorzy wybranych przez Jury konkursu komentarzy otrzymają następujące nagrody:
 • I miejsce: VTech BM4200
 • II miejsce: VTech BM3200
 • III miejsce: VTech BM2600
 1. Administrator profili Vtech Polska na Instagramie (https://www.instagram.com/vtechpolska/) i profilu  mamowato.pl na Facebooku (https://www.facebook.com/mamowato/) przekaże organizatorowi dane Laureatów celem umożliwienia realizacji zobowiązań Organizatora, o których mowa w § 3 ust. 5 poniżej.
 2. Organizator skontaktuje się ze Laureatami drogą mailową w celu ustalenia adresu, na który może przesłać nagrody i uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych Laureatów również w zakresie adresu zamieszkania, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, Instagram, ani z nim związany.

 

4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, w celu kontaktu z Uczestnikami oraz do przekazania nagród. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.

Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest: Patrycja Ptaszek.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).

Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:

 1. a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji:

(i) o celach przetwarzania danych,

(ii) o kategoriach przetwarzanych danych,

(iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane,

(iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji,

(v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

(vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;

 1. b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 2. c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”).
 3. d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy:

(i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora,

(ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych,

(iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.
 1. Prawo to przysługuje jeśli:
 1. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 1. dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.