Regulamin konkursu „Magiczne buty z klejem TADAM®”

 

Regulamin konkursu „Magiczne buty z klejem TADAM®”

 

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Magiczne buty z klejem TADAM®”.
 2. Organizatorem konkursu Nuorder Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-442, przy ul. Adama Idźkowskiego 4 lokal 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS nr 0000327152, NIP: 521-35-22-564, REGON 141730887, kapitał zakładowy w wysokości (zwana dalej Organizatorem)  – agencją działającą na zlecenie Fenedur S.A.” z siedzibą w 18 de julio 1117 Piso 2 , Montevideo, Uruguay.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fenedur S.A.
 4. Użyte w Regulaminie pojęcia Blog i Bloger, odnoszą się do serwisu internetowego, na którym został opublikowany Regulamin oraz informacje o konkursie oraz do osoby go prowadzącej.

 

 

II Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, spełniająca następujące kryteria:
 • – pełnoletnia osoba fizyczna,
 • – posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie komputera lub innego podobnego urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet, które to urządzenie musi być wyposażone w jedną z następujących przeglądarek stron internetowych: Mozilla Firefox w wersji 38.x i wyższej, Internet Explorer w wersji 11x i wyższej, Opera w wersji 30.x i wyższej lub Google Chrome w wersji 43.x i wyższej.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby spokrewnione lub spowinowacone z twórcą pytań konkursowych – Blogerem.
 3. Uczestnik konkursowy wraz z dodaniem zgłoszenia konkursowego potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz go akceptuje.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestników treści bezprawnych i naruszających dobre obyczaje, w szczególności treści pornograficznych, rasistowskich, zniesławiających, podżegających do przemocy, naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich.

 

III Zasady konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się wraz z zamieszczeniem notki konkursowej na stronie internetowej – blogu prowadzonej przez Blogera.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Zadaniem w Konkursie jest :
 4. Udzielenie odpowiedzi na 1 pytanie kreatywne zawarte w poście konkursowym: „Gdzie zabrały, by Cię magiczne buty, które potrafią się teleportować?”
 5. Odpowiedź ma zostać umieszczona w komentarzu pod w/w notką.
 6. Odpowiedź nie może być skopiowana od innego uczestnika konkursu.
 7. Konkurs będzie trwał od godziny 00:01 w dniu 29 października 2018 r., do godziny 23 : 59 w dniu 5 listopada 2018 r. Okres ten dalej zwany jest “Czas Trwania Konkursu”.
 8. Spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych zadań konkursowych, Bloger wybierze jedno z nich, kierując się następującymi kryteriami: zgodność prac konkursowych z tematyką, oryginalność, kreatywność i pomysłowość prac konkursowych, walory artystyczne prac Konkursowych.

 

 

 

IV Nagrody w konkursie

 1. W Konkursie przewidziano następującą Nagrodę:

Nagroda: Suszarka do butów marki Elektrowarm o wartości 99 zł (dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto, zestaw produktów TADAM® o wartości  20 zł (dwadzieścia złotych 00/100) brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna  w wysokości 13 zł (trzynaście złotych 00/100).

Nagroda, opisane w ust. 1 powyżej, zostaje przyrzeczona na rzecz Laureata pierwszego miejsca w Konkursie, wyłonionego przez Komisję Konkursową.

 1. Dodatkowa Nagroda Pieniężna przewidziana przez Organizatora, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie będzie wypłacona Laureatom Konkursu lecz pobrana (potrącona) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej Nagrody pieniężnej) wygranych w Konkursie przez Laureatów. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od Nagrody ( rzeczowej i pieniężnej) w wysokości 10% łącznej wartości Nagród (rzeczowej i pieniężnej) do właściwego urzędu skarbowego.
 2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę oraz niemożliwa jest wypłata równowartości nagrody.
 3. Osoba, której przyznano nagrodę rzeczową, o której mowa w niniejszym paragrafie, powinna skontaktować się z Blogerem w wiadomości prywatnej podając poniższe dane:
 • – Imię i nazwisko
 • – Adres dostarczenia przesyłki
 • – Numer telefonu dla kuriera
 1. Bloger zobowiązany jest do przekazania danych osobowych Organizatorowi.

 

V Zasady przyznawania i wydawania nagród

 1. Jeden Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę, o której mowa w punkcie IV.
 2. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej przez Blogera, za pomocą komentarza pod ankietą znajdującą się na blogu w ciągu 2 dni od dnia zakończenia konkursu.
 3. W odpowiedzi na opublikowany komentarz Zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 2 dni przesłać Blogerowi na wskazanego maila dane adresowe do wysłania nagrody.
 4. Organizator wyśle Zwycięzcy nagrodę pocztą kurierską w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania danych adresowych.
 5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
 6. Zwycięzca, przy odebraniu nagrody zobowiązuje się do sprawdzenia przesyłki. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona, Zwycięzca zobowiązany jest do spisania protokołu szkody, który posiada kurier.
 7. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
 8. Organizator podejmuje tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.
 9. Nagrody stanowią przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.).

 

 

VI Prawa i obowiązki uczestników

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

 

 

VII Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące nagród w Konkursie powinny być składane w formie pisemnej oraz elektronicznej. Reklamacje mogą być składane pod adresem „NuOrder Sp. z o.o.”, ul. Adama Idźkowskiego 4/10, 00-442 Warszawa lub pod adresem e-mail: biuro@nuorder.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji i żądanie składającego reklamację.
 3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i powiadomienia Uczestnika o sposobie rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 

VIII Dane osobowe i prawa własności intelektualnej

 1. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie. Przesłanie przez Użytkownika Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika  nieodpłatnej zgody na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego elementów przez Organizatora  na stronach internetowych w związku z promocja Konkursu.
 2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest „NuOrder Sp. z o.o.”- z siedzibą w Warszawie, 00-442, przy ul. Adama Idźkowskiego 4/10., z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem: rodo@nuorder.pl
 4. Celem przetwarzania Państwa danych jest umożliwienie Państwu udziału w Konkursie, wyłonienia zwycięzców i przekazania nagrody tj. realizacja umowy zawieranej poprzez akceptację niniejszego regulaminu, realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci wykorzystania zgłoszenia w celach marketingowych oraz obrony przed roszczeniami z tytułu naruszenia niniejszego regulaminu i zachowania zdolności do wykazania zgodności postępowania administratora z przepisami prawa, a także wywiązanie się z obowiązków z zakresu prawa podatkowego w związku z przekazaniem nagrody. Podstawami prawnymi przetwarzania są art. 6 ust. 1 pkt b, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: Bloger, firmy pocztowe i kurierskie realizujące wysyłkę nagród, organy administracji skarbowej, operatorzy usług hostingowych oraz firmy świadczące na naszą rzecz obsługę rachunkową.
 6. Dane uczestników, którzy otrzymali nagrodę będą przetwarzane maksymalnie do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych (a więc zasadniczo przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku podatkowego, w którym odbywał się konkurs), dane pozostałych zaś uczestników – do czasu zakończenia Konkursu.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że Państwa dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem.
 8. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, w szczególności gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na Państwa szczególną sytuację oraz prawo do przeniesienia danych, w tym przekazania ich na Państwa żądanie innemu administratorowi.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie.

 

 

XIX Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.